Makalelerim-II (2006-2010)

Haziran 17, 2017
Makalelerim-II (2006-2010)

Elinizdeki bu kitap, daha önce hukuk literatürüne kazandırmış olduğumuz -Makalelerim I- adlı eserimizin devamı niteliğindedir. Bu çalışmamızda, 2005 yılından 2010 yılının sonuna kadar, makale bazında üretmiş olduklarımızı, yayımlandıkları tarihteki hal ve şekliyle, esasa ilişkin herhangi bir değişiklik yapmadan, sistematik bir bütünlük içinde ve kronolojik bir düzen içinde bir araya getirdik ve siz değerli okuyucuların hizmetine sunduk.
Burada önemine binaen bir kez daha vurgulanması gereken nokta, bu kitapta yer alan makalelerdeki görüş ve yorumların değerlendirilmesi evresinde, yayımlandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat ve geçerlilik taşıyan yargı uygulamasının baz alındığı hususunun asla göz ardı edilmemesi gerektiğidir.

•Medenî Usûl Ve İcra-İflâs Hukukuna İlişkin Makaleler-1
•Makale – 1-3
•-Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ve Özellikle Arabuluculuk–3
•(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006/64, S. 151-177)-3
•A–Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Kavramı-3
•B–Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerinin Hak Arama Özgürlüğü İle İlişkisi-5
•C- -Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Hukukî Temelleri-8
•D–Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Olumlu Ve Olumsuz Yönleri-10
•I–Olumlu Yönleri-10
•Iı–Olumsuz Yönleri-11
•E–Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Türleri-12
•I–Müzakere-13
•Iı–Tarafsız Ön Değerlendirme-13
•Iıı–Vakıaların Saptanması Yöntemi-14
•Iv–Kısa Duruşma Yöntemi-17
•V–Arabuluculuk Ve Uzlaşma-18
•F- -İhtiyari Tahkimin, Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olup Olmadığının Tartışılması-24
•G–Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Münferit Kanunlarımızda Yer Alan Ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları İle İlişkilendirilen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi-25
•I–Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 213 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Düzenleme-25
•Iı–4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanunu’nun 7 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Düzenleme-26
•Iıı–Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesindeki Düzenleme-27
•Iv–4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 22 Nci Maddesinin Beşinci Ve Altıncı Fıkralarındaki Düzenleme-27
•V–5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Düzenleme-29
•Vı–2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu’nun 22 Ve 23 İle 34 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Düzenlemeler-29
•Makale – 2-33
•-Türk Medenî Usul Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Durumunun İrdelenmesi–33
•(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006/65, S. 119-1128)-33
•Makale – 3-43
•-Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Bilirkişi İncelemesi İle İlgili Hükümlerine Bir Bakış–43
•(Hukuki Perspektifler Dergisi, 2006/8, S. 87-96)-43
•Makale – 4-67
•Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî Ve Sosyolojik Bir Bakış-67
•(Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, S. 821-842)-67
•A- -Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Kavramı-67
•B- -Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerinin Hak Arama Özgürlüğü İle İlişkisi-69

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir