Emsal İçtihatlarla Borçlar Kanunu

Haziran 17, 2017
Emsal İçtihatlarla Borçlar Kanunu

İkinci baskısında Kitap, yarı misli genişletilmiştir. Borçlar Kanunundaki değişikler metne işlenmiştir. Atıflarda yeni yürürlüğe giren Kanunlar dikkate alınmıştır.
Başta 2010 yılı içtihatları olmak üzere yeni tarihli içtihatlarla kitap zenginleştirilmiştir.
Madde metinlerinde Başbakanlığın resmi sitesindeki mevzuat metni esas alınmıştır. Yazım ve imla yanlışlıkları orijinal metinden kaynaklanmaktadır. Bunu bilgilerinize arzederim.
kitabın titiz düzenlemesini gerçekleştiren Sayın Bilgin TEREN’e, Kitabın bu ikinci basısını yayın hayatına kazandıran Adalet Yayınevi kurucu sahibi Sayın Hakan KARAASLAN’a, ve Genel Koordinatör Sayın Tevfik SARISOY’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Herkese yararlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla.

BİRİNCİ KISIM
Umumi Hükümler
BİRİNCİ BAP
Borçların Teşekkülü
Akitten Doğan Borçlar
(A) AKDİN İNİKADI-: -1-1
I- İki Tarafın Muvafakati-: -1-1
1- Umumi Şartlar-: -1-1
2- İkinci Derecedeki Noktaların Meskut Kalması-: -2-14
II- İcap ve Kabul-: -3-15
1- Kabul İçin Müddet Tayini-: -3-15
2- Kabul İçin Müddet Tayin Olunmaksızın İcap-: -4-16
a) Hazırlar Beyninde-: -4-16
b) Gaipler arasında-: -5-17
3- Zımni Kabul-: -6-17
4- İltizamsız İcap ve Aleni İcap-: -7-19
5- İlan Suretiyle Vuku Bulan Vaitler-: -8-19
6- İcap ve Kabulün Geri Alınması-: -9-20
III- Gaipler Arasında Vukubulan Bir Akdin Hangi Zamana İstinat Ettiği-: -10-20
(B) AKİTLERİN ŞEKLİ-: -11-20
I- Umumi Kaide ve Emrolunan Şekillerin Şümulü-: -11-20
II- Tahriri Şekil-: -12-22
1- Kanunen Muayyen Şekil-: -12-22
a) Şümulü-: -12-22
b) Rükünleri-: -13-23
c) İmza-: -14-27
d) İmza Makamına Kaim Olacak İşaretler-: -15-28
2- Akitte Mahfuz Kalan Şekil-: -16-28
(C) BORCUN SEBEBİ-: -17-30
(D) AKİTLERİN TEFSİRİ MUVAZAA-: -18-31
(H) AKDİN MEVZUU-: -19-81

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir