Açıklamalı – İçtihatlı Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi

Haziran 17, 2017
Açıklamalı – İçtihatlı Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi

İdari Çözüm Yolları ve Örnek Dilekçeler
Vergi Dairesi İle Mükellefler Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve İzlenecek Yol
Vergisel İşlemler İçin Açılacak Davalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Özellik Arzeden Durumlar
Uygulamada Bilinmesi Gereken Kurallar
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Açıklamalı Anlatım
Vergi Uygulamalarında İhtilaflı Konular ve Danıştay Kararları
Vergi Hukukunda Yorum
İspat ve Delil
Vergi Dairesi İşlemleri
Vergi ile ilgili Güncel Rakamlar
2575 Sayılı Danıştay Kanununun İlgili Maddeleri
2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun

Ekonomik ve sosyal yapıdaki değişim hızına paralel olarak vergi mevzuatında güncelliğin sağlanması amacıyla birtakım değişiklikler yapılmaktadır. Ancak bu değişiklikler de zamanla yetersiz kalmaktadır. Vergi kanunları uygulanırken hatalı ve eksik işlemler ile yeterince açık olmayan durumlar oluşmaktadır. Böylece vergi idaresinin ve mükellefin yorum farkları yanında idari işlemlerdeki eksiklikler vergi ihtilaflarının doğmasına neden olmaktadır.
Kitabımızın ana konusu; vergisel işlemlerle ilgili, vergi dairesi ve mükellef arasındaki uyuşmazlıklardır. Vergisel işlemlere açılan davalar başta Vergi Mahkemeleri olmak üzere, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde görülmektedir.
Vergi uyuşmazlıkları iki derecede çözümlenmektedir. Kural olarak, uyuşmazlıklar birinci derecede vergi mahkemeleri tarafından çözümlenir. Ancak mahkemece verilen kararlar (ikinci derecede) itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemelerinde veya temyiz yoluyla Danıştay’da denetlenmektedir.
Vergi yargısı; verginin tarhiyatı ve tahsilatı aşamalarında, vergi idaresinin uygulamalarında oluşabilecek hatalara karşı mükelleflere bir güvence vermektedir. Mükelleflerin iddia ve itirazları -vergilerin kanunlara uygunluğu- ilkesi doğrultusunda mahkemelerde karara bağlanır. Dolayısıyla idarenin yaptığı işlemlere karşı mükelleflerin yargıya başvurmaları adalet ve eşitlik ilkelerinin bir gereğidir.
Dileğimiz Mükelleflerle Vergi idaresi arasında çıkan uyuşmazlıkların, idari aşamada çözüme bağlanmasıdır. Bu nedenle Vergi Usul kanununda bulunan Uzlaşma (VUK. Ek/1-11. Md. ), İndirim (VUK. 376. Md. ), Düzeltme (VUK. 120-126. Md. ), Pişmanlık ve Islah (VUK. 371. Md. ), A. A. T. U. H. K’nun 48’nci maddesindeki Tecil müessesesi İdari safhada uyuşmazlıkları sonuçlandırmak için var olan düzenlemelerdir. Şöyle ki, uyuşmazlıklar idari safhada çözümlenmez ise mahkemelere başvurulmalıdır.

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir